สำนักปฏิบัติธรรม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เริ่มจัดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 โดยดำริของพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร รูปที่ 15 ต่อมาในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนฯ ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้จัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 62 อย่างเป็นทางการ โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นเจ้าสำนัก

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตั้งอยู่ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปิดสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 (พองหนอ ยุบหนอ) โดยพระวิปัสสนาจารย์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กับท่านสยาดอภัททันตวิโรจนะ (อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ ดร.) วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)

 • กรรมการมหาเถรสมาคม

 • เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

 • ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

 • ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

 • ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)

 • เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 62
  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

หัวหน้าแผนกสำนักปฏิบัติธรรม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พระมหาอนนท์ โพธิเมธี (ป.ธ.9 นาคหลวง)

 • ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน อำเภอท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พ.ศ. 2553 - 2554)

 • ปฏิบัติหน้าที่พระพี่เลี้ยง ณ วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน อำเภอท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พ.ศ. 2554 - 2556)

 • หัวหน้าแผนกวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระเชตุพนฯ (พ.ศ. 2558 - 2565)

 • หัวหน้าแผนกสำนักปฏิบัติธรรม วัดพระเชตุพนฯ (พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน)

กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดพระเชตุพนฯ

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปิดสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 (พองหนอ ยุบหนอ) ตามแนวทางของวัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ซึ่งมีท่านสยาดอภัททันตวิโรจนะ อัคคกัมมัฏฐานาจริยะ เป็นเจ้าสำนัก หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในขั้นต้น ประกอบด้วย 3 อิริยาบถหลัก คือ การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ และการกราบสติปัฏฐาน

ปัจจุบัน สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำตามกำหนดการประจำเดือน โดยรับผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนจำกัด 50 ท่าน ต่อวัน เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าตามช่องทางที่กำหนด

การเดินจงกรม

การนั่งสมาธิ

การกราบสติปัฏฐาน